fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” subtitle=”(GINOP-4.1.1-8.4.4-16)”]

TÁMOGATÁS CÉLJA:
A Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló
energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem
térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági
versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének
csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
– Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50
millió Ft
– Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft. (kamat 2%,
futamidő 10 év, biztosítékadási kötelezettség)
– Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás
összegét.
– Előleg igényelhető: az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg
maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 25 millió Ft
lehet.
– Önerő: legalább 10%
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
– A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a
lehet.
– A visszatérítendő támogatás mértéke: max. 45%
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:
A Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás
felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).
A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló
projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt
összes elszámolható költségén belül.
b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya
alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A) Projekt-előkészítési tevékenységek:
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az
Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan,
c) statikai szakvélemény,
d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek hőszigetelése
– Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek,
alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek
hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
– Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai
számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és a tervezett szerkezetre
vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása
szükséges.
– Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása
indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helységenkénti szabályozását biztosítani kell.
– Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti
szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.
b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló
szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
-Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a
tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati
vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászáró-cseréhez kapcsolódó hő- és

füstelvezető rendszer szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó
munkálatok elvégzése..
c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek
beépítése. A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. a) és/vagy b) projektelem
megvalósítása esetén támogatható tevékenység.
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen
megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a
Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre,
a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő
hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet) is eleget tesznek.
Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a
Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható,
és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.
a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:
§ hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal
üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése,
felületfűtés kialakítása);
§ hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;
§ szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;
§ automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;
§ egyedi mérési lehetőségek kialakítása;
§ energiatakarékos megoldások alkalmazása;
§ Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;
§ Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése.
b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
§ meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;
§ hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi
szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);
§ VRV típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).
c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása
esetén támogatható tevékenység.
a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az
igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások,
mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.
C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló
épületcsoport teljes releváns – villamos- és/vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV)
előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek
beépítése támogatható.
Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a Felhívás 5. számú
mellékletét képező műszaki követelményekben foglalt előírásoknak.
Csak és kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazánrendszer
esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a
hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer
esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez
szükséges eszközök.
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének
részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre
Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és
tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz,
rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett
épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény,
erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek
vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez
való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése,
ennek kapcsolódása HMV és fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges

porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a
visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges
beruházási elemek vásárlása és beépítése.
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és
tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz
való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és
ezek kiépítése; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre
és/vagy fűtésrásegítésre
Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzésének és telepítése; primer és szekunder oldal
kialakítása, beüzemelése; Geothermal Heat Response test; monitoring rendszer kialakítása és
telepítése mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; a berendezés
energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.
A Felhívás 5. számú mellékletét képező műszaki követelményekben foglalt határértékek
teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring
rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell
számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim
értékeket.
Támogatásban részesíthető rendszertípusok:
§ Földhő-víz hőszivattyús rendszer
§ Víz-víz hőszivattyús rendszer
§ Levegő-víz hőszivattyús rendszer
PÁLYÁZÓK KÖRE:
• Rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés
időszaka nem számít bele.
• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei,
• az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

Jogi forma:
• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, egyéni cég
EGYÉB INFORMÁCIÓK:
• Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan
hasznosítása során lakás/lakhatás/szálláshely szolgáltatás célú fejlesztés valósulna meg.
• Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve a
megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő
berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló
indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.
• A támogatott beruházással létrehozott vagyon bérbeadásához a 272/2014. (XI.5.) Korm.r. 1.
sz. melléklet 278.7. pontja alapján az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával lehetséges. Az
irányító hatóság a támogatási okirat kiállításával előzetes jóváhagyását adja az
épületenergetikai fejlesztés tárgyául szolgáló ingatlan bérbeadásához amennyiben az alábbi
feltételek teljesülnek a bérbeadás során: Kedvezményezett köteles a támogatási kérelemben
kifejteni a bérbeadási szándékát.
• Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos
energiát termelő rendszer által éves szinten – szakértői számítások alapján – megtermelhető
villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület fejlesztés utáni éves
villamosenergia-igényét.
• Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, kivételt képez a
gőzközegű távhő.
• Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet hatálya
alá.
• A projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő, a támogatói okirat hatálybalépését
követő legfeljebb 12 hónap.
KIZZÁRÓ OKOK, SPECIÁLIS FELTÉTELEK:
Ø Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
§ amely a jelen (GINOP-4.1.1-8.4.4-16) Felhívás keretében már részesült támogatásban;
§ amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által

egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
§ amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján negatív;
§ amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés,
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
csökkent;
Ø Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:
a) a támogatható tevékenységek beruházási költsége a következő fajlagos költségeket nem
haladhatják meg:
§ az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia
megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 100.000 Ft/GJ értéket
§ napelemes rendszer esetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási költség
nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket.
§ napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség
nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.
§ szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó
beruházási költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.
§ hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített nettó
beruházási költség nem haladhatja meg a
· földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket
· víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket
· levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.
§ a kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető
anyagköltség 60%-ánál nem lehet több
§ új építés esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/négyzetméter költség tervezhető, illetve
számolható el maximális kiadásként.
b) a belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 2,00 %-ot, illetve nem haladja meg a 15,00%-ot.
Ø Egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos fűtési körön lévő
épületekből álló épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.
Ø Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai megújuló
energiaforrás hasznosítás abszolút értékben történő növeléséhez, figyelembe véve az Európai
Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve szerinti elvárásokat.
Ø Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek
§ fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez;
§ korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását, kivéve
azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is
megújuló fűtési rendszert alkalmaznak;
§ 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek;

egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
§ amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján negatív;
§ amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés,
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
csökkent;
Ø Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:
a) a támogatható tevékenységek beruházási költsége a következő fajlagos költségeket nem
haladhatják meg:
§ az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia
megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 100.000 Ft/GJ értéket
§ napelemes rendszer esetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási költség
nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket.
§ napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség
nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.
§ szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó
beruházási költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.
§ hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített nettó
beruházási költség nem haladhatja meg a
· földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket
· víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket
· levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.
§ a kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető
anyagköltség 60%-ánál nem lehet több
§ új építés esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/négyzetméter költség tervezhető, illetve
számolható el maximális kiadásként.
b) a belső megtérülési rátája (BMR) eléri a 2,00 %-ot, illetve nem haladja meg a 15,00%-ot.
Ø Egy támogatási kérelem maximum 10 db külön álló épület és/vagy azonos fűtési körön lévő
épületekből álló épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.
Ø Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai megújuló
energiaforrás hasznosítás abszolút értékben történő növeléséhez, figyelembe véve az Európai
Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve szerinti elvárásokat.
Ø Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek
§ fejlesztése egyértelműen igazolható energia-megtakarítást eredményez;
§ korszerűsítése abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását, kivéve
azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést követően is
megújuló fűtési rendszert alkalmaznak;
§ 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek;

[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Telefon (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet