[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

 

TÁMOGATÁS CÉLJA:

A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására.

 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 2.500.000.- Ft – 22.176.000.- Ft.

Előleg igényelhető, maximum a támogatás 25%-a!

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 100%-a.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:

I. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) A gyakornokok foglalkoztatása: célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

c) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. 

Az a)-c) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

  

II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

b) A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.

c) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása. 

 

CÉLCSOPORTTAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK:

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

 • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében 29 évnél fiatalabb személy,
 • a 25 évesnél fiatalabb célcsoporttag a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott, igazolás,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel,
 • a munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • Rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
 • azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

 

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE:

 • Saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • ha projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét vagy kisadózó vállalkozók esetében a megelőző lezárt, teljes üzleti év beszámolójában foglalt bevételt 60%-ának megfelelő összeget,
 • amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, és
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

 • A (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot (195.000.-Ft), de nem haladhatja meg a 360.000 forintot.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.
 • A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkozatási kötelezettség ideje 3 hónap.
 • A Támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatási időszakot (6 hónap) követően a támogatott foglalkoztatás időtartamának feléig, legalább 3 hónapig fenntartja, továbbá
 • A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.
 • Fenntartási kötelezettség nincs
 • Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe
 • Az eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia
 • Csak azok a költségek számolhatók el, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a projekt tevékenységeihez

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:

2019. november 16. – 2021. április 30
illetve forráskimerülésig.

 

A PROJEKT MEGKEZDÉSE:

 • A projekt megkezdettnek minősül a gyakornoki foglalkoztatásra irányuló munkaszerződésben szereplő munkaviszony kezdetét jelző dátumtól.

 

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:

15 hónap

 • Fizikailag befejezettnek tekintett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 30.

 

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

 • Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.
 • A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.
 • A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
 • A projekt keretében tervezett minden tevékenységnek, a költségek felmerülésének a megvalósítás helyszínén kell történnie.

 

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNÉNEK MŰKÖDŐ TELEPHELYNEK/FIÓKTELEPNEK KELL LENNIE, MELYNEK IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMOK TÖBBEK KÖZÖTT: 

 • iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás,
 • engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte,
 • közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

 

MUNKAVÁLLALÓK TÉNYLEGES PROJEKTHELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁSÁNAK IGAZOLÁSA:

 • aláírt munkaszerződéssel és munkaköri leírással, amely tartalmazza a munkavégzés helyét,
 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók napi munkába járással a megvalósítási helyszínhez képest elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási hely igazolása,
 • a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása
 • munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.

Az előző két bekezdésben felsorolt dokumentumok a megvalósítás időszakban bármikor bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában bármikor ellenőrizhetőek.

 

INDIKÁTOROK:

Az indikátor számítási módszertana: azon résztvevő fiatalok száma, akik belépéskor NEET (nem foglalkoztatott, oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben tanulmányokat nem folytató) munkaerő piaci státusszal rendelkeznek, és a gyakornoki program keretében legalább 3 hónapig foglalkoztatásban vettek részt. A teljesítésről a záró beszámolóban szükséges számot adni a felhívás 7. számú mellékletben szereplő nyilatkozat beküldésével.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

A „Gyakornoki, illetve vállalkozóvá válást segítő programban résztvevők” mutató esetében a teljesítés vizsgálata a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás hónapokban mért összes időtartamához mérten történik.

 

ÖNERŐ:

 • A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie
 • Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat
[contact-form-7 404 "Nem található"]