fbpx

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása

 

Támogatás célja:

A területi egyenlőtlenségek miatt kialakult hátrányos helyzetű mikro- és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása, versenyképességük, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozíciójuk javítása innovatív, hozzáadott érték növelő fejlesztések támogatásán keresztül.

Támogatás összege:   

 • A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
 • A Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001. forint, maximum 60.000.000 forint.
 • Előleg igényelhető, a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, maximum 15 millió Ft!

Támogatás mértéke:  

–      A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt az összes elszámolható költség 70%-a

–      A Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt az összes elszámolható költség 100%-a

 

Támogatható tevékenység:

 1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 2. a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 4. a) Vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás: építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés.
 5. b) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai szoftverek beszerzése
 6. c) Képzés: a vállalat fejlődését, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés
 7. d) Bérköltség-támogatás igénybevétele
 8. e) Gyártási licence, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségei
 9. f) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
 10. g) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

Pályázók köre:

 1. a) azon mikro- és kisvállalkozások amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 3. c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

fióktelepei.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű tásaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofitz közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

Támogatásban nem részesíthetők köre:

Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amely nem felel meg a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott feltételeknek.
 • amely projektet tartalma nincs összhangban a felhívásban megfogalmazott célokkal.
 • amelyenek a saját tőkéja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmáben rögzített projektjének az elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott , legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeresét.
 • amely a GINOP-1.2.9-20 jelű felhívásra úgy nyújt be újabb támogatási kérelmet, hogy az elsőként benyújtott támogatási kérelem nem került visszavonásra, illetve elutasításra.
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul.
 • amelyek többségi önkormányzati tulajdonban állnak.
 • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
 • amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.
 • azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.
 • akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.

Egyéb információk:

 • Jelen Felhívásban szereplő támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja mg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 800 darab.

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:

 • A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is.
 • A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet kell tervezni. A mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges tervezni.

Támogatási kérelem benyújtásának ideje:

2021. február 18. 9.00 órától 2021. március 18. 12.00 óráig

 A projekt megkezdése:

 • Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
 • A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során , továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
 • A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

18 hónap

 • Fizikailag befejezettnek tekintett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2022. augusztus 31.

A projekt területi korlátozása:

 • Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.
 • A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.
 • A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
 • A projekt keretében tervezett minden tevékenységnek, a költségek felmerülésének a megvalósítás helyszínén kell történnie.

A megvalósítás helyszínének működő telephelynek/fióktelepnek kell lennie, melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között:

 • iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás,
 • engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte,
 • közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

 

 

A projekt műszaki és szakmai elvárásai:

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele

szükséges:

 • A Felhívás 1. és 2. számú melléklete szerinti mindkét településlistán szereplő településeken megvalósuló projekteknek a támogatást igénylő döntése értelmében, az igényelt támogatási összeg függvényében (minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft vagy minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft) eltérő feltételeknek kell megfelelniük.
 • A Felhívás 3. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében a 3.1.2 c) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódóan csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a tartozékokat is – amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges és a Felhívás céljával összhangban van.
 • A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt követelményeket a Felhívás 8. sz. szakmai melléklete tartalmazza.
 • A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

 

Az előző két bekezdésben felsorolt dokumentumok a megvalósítás időszakban bármikor bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában bármikor ellenőrizhetőek.

Önerő:

 • A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
 • Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet