fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” subtitle=”(GINOP 6.1.6-17)”]

Támogatás célja:
A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Támogatás összege:   

• Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.
• A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19 040 000 000 Ft

Támogatás mértéke:  

– Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%
– Képzési támogatás mikro-, kisvállalkozás esetében: 70%
– Képzési támogatás középvállalkozás esetében: 60%
– Képzési támogatás megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás): 70%

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 000 000 forint.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:
• Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:
– OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
– Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
– Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
– Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
– az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
• Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés:
– A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés.
• Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:
– Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.
• Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Projekt előkészítési tevékenységek
– Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.
• Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
– a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;

– belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1
Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett)
• A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
– Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
– A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
• Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:
• a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
• rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
• az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
• Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság

EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
• Kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozásnál munkaviszonyban álló munkavállaló képzése támogatható.
• A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi
állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító
munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
• Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie. A Felhívás keretében a tervezett képzés megkezdésekor hátrányos helyzetű munkavállalónak számít jelen felhívás tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 5. melléklet NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 4.5.3 1-7 és 4.5.3. 9.pontja szerinti hátrányos helyzetű személy.
• A pályázatok lebonyolítására 24 hónap áll rendelkezésre.
• Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.
• A megvalósult képzések honlapon való kommunikációja.
• A tananyagok, oktatási segédanyagok illetve az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény, projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA:
2017. június 30-tól 2017. október 30-ig
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 380-6346 db

[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Telefonszám (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet