fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” subtitle=”(GINOP 6.1.5-17)”]

Támogatás célja:       

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a állalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Támogatás összege:   
• Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100 000 000 Ft.
• A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 520 000 000 Ft


Támogatás mértéke:
  

– Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100 %
– Képzési támogatás: 50%
– Képzési támogatás megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén: 60%
• Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 50 000 000 forint.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:
• Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:
– OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
– Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a)
pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
– Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
– Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
– az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a
továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
• Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés:
– A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés.
• Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása
• Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:
– Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.
• Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Projekt előkészítési tevékenységek
– Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a továbbiakban:
HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik.
– Amennyiben rendelkezik vállalati HR fejlesztési stratégiával, abban az esetben a HR
fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése az alábbiak vonatkozásában:
o hátrányos helyzetű munkavállalók (a Felhívás 3.4.1.1 d) Célcsoporttal kapcsolatos
elvárások 3. pontja szerint) elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának
stratégiái;
o munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége.
o a munkavállalók digitális kompetenciáinak, illetve a munkakörük ellátásához szükséges általános és speciális informatikai felkészültség biztosítása.
– Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.
• Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
– a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
– belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1
Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett)
• A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
– Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
– A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak
alkalmazása.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:
• nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
• rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
• a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
Jogi forma szerint (GFO):
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
• Kizárólag a nagyvállalatnál munkaviszonyban álló munkavállaló képzése támogatható.
• A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi
állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító
munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
• A képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie. A Felhívás keretében a tervezett képzés megkezdésekor hátrányos helyzetű munkavállalónak számít jelen felhívás tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 5. melléklet NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 4.5.3 pontja szerinti hátrányos helyzetű személy.
• Képzésbe bevont munkavállalók száma min. 17 fő
• A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya a képzésben, a résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő
• A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya min. 80%,
amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%
• A pályázatok lebonyolítására 24 hónap áll rendelkezésre.
• Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig.
• megvalósult képzések honlapon való kommunikációja.
• A tananyagok, oktatási segédanyagok illetve az elégedettségmérés eredményeinek
hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény,
projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).
• A HR fejlesztési stratégiában az alábbiakra vonatkozó kidolgozott eljárások, intézkedések megtartása,
• munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége;
• hátrányos helyzetű munkavállalók elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái.
TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA:
2017. május 3-tól 2017. október 30-ig
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 220-2200 db

[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Telefonszám (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet