fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása” title_color=”#ffffff” subtitle=”Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása (VP6-6.2.1-16)” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
diversification
[vc_heading h_size=”h-small” title=”Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása ” title_color=”#d30000″ subtitle=”Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása (VP6-6.2.1-16)” subtitle_color=”rgba(30,115,190,0.8)” divider=”div-below” divider_color=”#dd9933″ alignment=”align-left”]
TÁMOGATÁS CÉLJA:

A vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

A TÁMOGATÁS FŐ CÉLJAI:

A) célterület: a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása.

B) célterület: a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 40.000 euró (kb. 12.300.000.- Ft.)

Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás 75%-a hívható le.
A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.

Támogatás mértéke:

Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtandó támogatás.

Támogatható tevékenység:

 1. Önállóan támogatható tevékenységek:
 2. A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy
 3. B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.

Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

 1. Nem támogatható tevékenységek:
 2. a) mezőgazdasági termék feldolgozására (Az Annex I terméklista szerint) és értékesítésére irányuló fejlesztés;
 3. b) energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;
 4. c) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
 5. d) elsődleges mezőgazdasági termelés.

 

Műszaki-szakmai taratlommal kapcsolatos elvárások:

 1. Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, de legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére támogatás igénylő teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket. Legkésőbb a támogató okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére az új tevékenység vagy az új mikrovállalkozás működése alapján kifizetett jövedelemnek el kell érnie legalább a hatályos kormányrendeletben meghatározott, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított garantált bérminimumot (éves), vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén annak a foglalkoztatással arányos részét.
 2. A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását. Az üzleti terv megkezdését a kedvezményezett a második kifizetési kérelem benyújtásakor kell, hogy igazolja.
 3. A támogatási összeg 75%-a folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett támogatói okirattal rendelkezzen, és kifizetési kérelmet nyújtson be.
 4. Új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett – amennyiben turisztikai irányú végzettséggel nem rendelkezik, vagy ilyen képzésen igazolt módon nem vett részt korábban -, köteles akkreditált képzésen részt venni, amely számára térítésmentes. Az elfogadható turisztikai tevékenységek listája, amelyek esetén van kötelező képzés, kivéve: (a 7. számú mellékletben megjelölt végzettségek, képzések esetén)

7721 – Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
9329 – Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5590 – Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5530 – Kempingszolgáltatás
5510 – Szállodai szolgáltatás
5520 – Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
7990 – Egyéb foglalás
7911 – Utazásközvetítés
7912 – Utazásszervezés

Az elfogadható turisztikai irányú végzettségek, képzések listáját a „7.” számú melléklet tartalmazza.

 1. A támogatási összeg fennmaradó 25%-a folyósításának feltétele, hogy legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. gazdálkodási év végére megfelelően teljesítse az üzleti

tervben vállalt kötelezettségeket és második kifizetési kérelmet nyújtson be valamint igazoltan részt kell vennie a 4. pontban leírt képzésen.

 1. A támogatást igénylő vállalja, hogy az üzleti terv megvalósításával létrejött fejlesztést, ill. szolgáltatást a támogatható területen hozza létre, illetve nyújtja.

Pályázók köre:

 1. A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):
 • A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 • a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt – jellemzően 10 ezer fő alatti – településen van;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.
 1. B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):
 • A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt – jellemzően 10 ezer fő alatti – településen;
 • életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 • első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

Egyéb információk:

A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

A támogatás igénybevételének általános feltételei:

 • A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF-ben foglalt egyéb feltételeknek.
 • Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.


célterület esetén
:

 • A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül bejegyeztetni a fejlesztéssel érintett új tevékenységet.
 • Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett vállalja 1 fő teljes munkaidős létszám foglalkoztatását, úgy a foglakoztatást köteles a tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani.


célterület esetén
:

 • A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie.
 • A kedvezményezett a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig nem haladhatja meg a mikrovállalkozás méretet.
 • A kedvezményezettnek egyéni és társas vállalkozási forma esetében is kötelező főállás fenntartása, legalább a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig.
 • Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett további 1 fő legalább részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállalta, úgy a foglakoztatást köteles az egyéni vagy a társas vállalkozás befejezett megalapítását és tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani.


Támogatási kérelem benyújtásának ideje:

október 24. – 2018. október 23.

 1. illetve forráskimerülésig.