fbpx
[vc_heading h_size=”h-extralarge” title=”Pályázatok” title_color=”#ffffff” divider=”div-below” divider_type=”div-wide” divider_color=”#30b9e6″]
[vc_heading title=”Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” subtitle=”(GINOP-5.1.3)”]

TÁMOGATÁS CÉLJA:
A GINOP-5.1.3.-16 kódszámú pályázat célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása.
A projektek keretében a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálásához és stabilizálásához kapcsolódó tevékenységek támogathatóak a tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
– Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 6,5 millió Ft – 250 millió Ft.
– A támogatott pályázatok várható száma: 24-900 db
– Előleg igényelhető, maximum a támogatás 50%-a (maximum 125 millió forint)!

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A támogatás maximális mértéke 100% figyelembe véve az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó maximális támogatási mértéket. (35-100%, a pályázati kiírás 5.3. pontja alapján)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
– Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása. Megváltozott munkaképességű új munkavállaló jelen felhívás 3.1.2.2. ha) pontja alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.
– Piacra jutás támogatása
o piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
o piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,
o marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
o szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.
– Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020″ szerint.
– A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében
o a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
o projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
– Előkészítési tevékenység
o közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleértve a
közbeszerzési szakértő igénybevételét,
o szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és
ezek hatósági díjai (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, szakértői díjak).
– Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés
o szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,
o a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos
szakmai tanácsadás igénybe vétele,
o eszközbeszerzés: társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához,
társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök,
termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz,
o információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop,
ekereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési
környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs
fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása:
 új hardver,
 új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása (monitor,
számítógépes konfiguráció), munkaeszköz beszerzése,
 szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver).
– A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez,
fejlesztéshez szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy amennyiben építési
engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már a
támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési
engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem
benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.
– Szakmai működés fejlesztése
o szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,
o társadalmi vállalkozási modell más társadalmi vállalkozásnak történő átadásához
szükséges fejlesztő, standardizáló tevékenységek,
o társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése,
o tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési
rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:
 Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások,
munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer
bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján
elszámolt költségek)
 Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, hitelesítés, a
hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a
tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján.

– Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerőpiaci
szolgáltatások, tréningek a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására
– Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele
o tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések,
továbbképzések célcsoport tagok részére,
o szakmai továbbképzés munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók
részére.
– Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi
közösségi cél megvalósítása érdekében). Támogatható tevékenységek:
o az aktív állampolgárság erősítése – helyi közösség cselekvőképességének erősítése
(közös akciók szervezése: pl. közösségi terek kialakítása, rendbetétele),
o helyi sport és kulturális események szervezése, támogatása,
o tudás, a jártasságok és az önbizalom fejlesztése képzésen keresztül, ezáltal a munka
világába történő visszavezetés,
o társadalmi vállalkozás projektben kitűzött céljaival és tevékenységeivel összefüggő
társadalmi hatásmérés, a szervezet tevékenységeinek, eredményeinek széleskörű,
részletes megismertetése érdekében.
– A megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében
o új munkavállalók foglalkoztatása,
o új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges
munkavállalói képzések,
o megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség
nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,
o a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel
érdekében, vagy a munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési
engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő
nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel
vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem
benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás,
o rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,
o megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében -; amennyiben
azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos
vélemény alapján indokolja -; a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével
foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.
– Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot nem meghaladó
támogatási igény esetében
o projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak
(projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
o projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

– Honlapfejlesztés: domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és
honlapkészítés.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
A kiírásra kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:
– a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és – szükség
esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemeit projekt által kiadott megfelelőségi
nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány
kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,
– 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén az éves átlagos statisztikai állományi
létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő,
– 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén rendelkeznek minimum egy lezárt
(jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való múködés időszaka ebbe nem számít bele),
– a 15 millió Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetén a benyújtást megelőzően legalább
6 hónappal jogerősen bejegyzett szervezet,
– amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi
vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,
– a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó
651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi
határértékékeknek
Jogi forma szerint
– kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség
– non-profit gazdasági társaságok
– Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
– Nonprofit részvénytársaság
– Nonprofit közkereseti társaság
– Nonprofit betéti társaság
– szociális szövetkezetek
– alapítványok
– egyesületek
– egyházi szervezetek

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:
2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig

[vc_heading title=”Visszahívást kérek” divider=”div-below”]

    Név (kötelező)

    Email cím (kötelező)

    Telefonszám (kötelező)

    Tárgy

    Üzenet